Poistenie podnikateľov

Poistenie majetku:

 • Poistenie nehnuteľnosti
 • Poistenie vybavenia a zásob
 • Poistenie strojov a strojných zariadení
 • Poistenie tovaru pri preprave
 • Poistenie prerušenia prevádzky
 • Stavebno – montážne poistenie

 

Poistenie zodpovednosti:

 • Všeobecná zodpovednosť podnikateľov
 • Poistenie profesijnej zodpovednosti
 • Poistenie právnej ochrany
 • Poistenie zodpovednosti dopravcu – vnútroštátna aj medzinárodná
 • Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

 

 

Poistenie nehnuteľnosti

Týmto poistením je možné kryť budovu vo vašom vlastníctve alebo vo vašej správe využívanú na podnikateľskú činnosť. Budova sa dá kryť proti všetkým týmto rizikám: živelné pohromy (víchrica, povodeň a záplava, krupobitie, zosuv pôdy, zrútenie skál a zemín, zemetrasenie . . .) vandalizmus, odcudzenie – krádež vlámaním alebo lúpež, rozbitie skla, náraz vozidla, aerodynamický tresk, zadymenie.

Poistenie vybavenia a zásob

Poistenie sa vzťahuje na hnuteľné veci, teda prevádzkové (nábytok, zariadenia, výpočtová a kancelárska technika) alebo výrobné zariadenia (stroje, prístroje a nástroje) a zásoby.

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Vaša požiadavka