Hlohovec zaliaty vodou: odpovede na otázky, ktoré nás trápia

Bývanie


Začiatkom júla sme v Hlohovci mali výdatné zrážky.

V meste je však vybudovaná kanalizácia, ktorá odvádza prebytočnú vodu, ale napriek tomu boli niektoré časti mesta a ulice pod vodou. Boli spôsobené aj viaceré škody na budovách (strhlo strechu na štadióne Slovan). Na sociálnych sieťach sa rozpútala horúca diskusia na túto aktuálnu tému a mnohí z nich mali viaceré otázky na mesto Hlohovec a Vodárenskú spoločnosť Hlohovec. V tomto príspevku prinášame odpovede kompetentných ľudí z Mestského úradu Hlohovec, Vodárenskej spoločnosti Hlohovec a aj rady od človeka, ktorý sa venuje poisťovníctvu.

Odpovedá Zuzana Hrinková – Siebenstichová (referentka pre komunikáciu, vonkajšie vzťahy a propagáciu):

Ako mesto zvyčajne postupuje pri takýchto pohromách?

Mesto sa v prvom rade snaží predchádzať škodám na majetku mesta i jeho obyvateľov a to starostlivosťou o tento majetok ako aj o zeleň na verejných priestranstvách. V prípade, že k takejto krízovej situácii príde, mesto si uplatňuje poistné plnenie, ak je poškodený majetok, na ktorý sa poistenie vzťahuje. Taktiež sa snaží následky vzniknutej udalosti v čo najkratšom čase odstrániť a to svojimi kapacitami ako aj v spolupráci s ostatnými záchrannými zložkami pôsobiacimi na území mesta.

Čo je v takýchto prípadoch priorita z pohľadu mesta?

Priorita je samozrejme bezpečnosť obyvateľov a ochrana mestského majetku.

Zasadal aj krízový štáb, keď naposledy prívalové dažde zasiahli mesto?

Krízový štáb oficiálne zvolaný nebol, avšak primátor mesta ako vedúci krízového štábu bol bezprostredne po búrke zmapovať situáciu v meste a úzko komunikoval so všetkými zainteresovanými zložkami a zodpovednými osobami, ktoré boli na zasiahnutých miestach tiež priamo prítomní a vzniknutú situáciu riešili (Mestská polícia Hlohovec, konatelia mestských spoločností – Mestská zeleň Hlohovec, Vodárenská spoločnosť Hlohovec a Bytové hospodárstvo Hlohovec).

Aké sú vyhliadky mesta, aby tomu zamedzilo?

Vyššia intenzita a aj vyššia početnosť výskytu extrémnych a nebezpečných javov počasia, akými sú búrky, povodne, víchrice, patria k sprievodným javom zmien klimatických podmienok, ktoré sú jednou z najväčších výziev environmentálnej politiky. Zabrániť týmto extrémnym výkyvom počasia nie je možné. Samospráva, ale aj samotní obyvatelia miest môžu iba vyvíjať snahy o zmiernenie ich následkov. Ide o problematiku, ktorá je komplexná a presahuje hranice mesta.

Aké kompetencie má mesto, aby pomohlo poškodeným osobám ujme na majetku?

Mesto nemá možnosť hradiť škody na majetku obyvateľov spôsobené živelnými pohromami. Samozrejme, máme uzatvorenú poistnú zmluvu pre poistenie mestského majetku a zodpovednosti za škodu, z ktorej je možné vykryť poškodenie majetku na verejnom priestranstve, napríklad ak na auto spadne strom.

Odpovedá Tomáš Borovský (konateľ Vodárenskej spoločnosti Hlohovec):

Prečo lokality ako futbalový štadión na Slovane, športová hala, ulice: Pribinová, Bernoláková. Dilongová, Podzámska a iné boli pod vodou po posledných prívalových dažďoch?

Množstvo zrážkovej vody, ktoré spadne vo veľmi krátkom čase, nie je kanalizácia v daných lokalitách svojou kapacitou schopná absorbovať dostatočne rýchlo.

Aké opatrenia robíte do budúcna pre takéto situácie?

Vodárenská spoločnosť Hlohovec zabezpečovala čistenie kanalizácie aj v priebehu mesiaca jún. Vo vami spomínaných lokalitách bude čistenie kanalizácie aj kanalizačných vpustí prebiehať opakovane v priebehu roka. Zásadnú zmenu k lepšiemu v dôsledku vykonaného čistenia nemožno očakávať, keďže hlavnou príčinou nie je nepriepustnosť kanalizačnej stoky v dôsledku jej zanesenia.

Aký je stav kanalizácie v meste Hlohovec?

Zodpovedá dlhoročnému prístupu k majetku mesta v predchádzajúcich obdobiach. Vodárenská spoločnosť Hlohovec kanalizáciu čistí, monitoruje kamerovou technikou a vykonáva opravy poškodených miest. Zlý technický stav evidujeme predovšetkým na kanalizačných prípojkách k nehnuteľnostiam, nie na hlavných stokách kanalizácie.

Sú riešené aj nejaké sťažnosti na kanalizáciu vo vodárenskej spoločnosti po posledných prívalových dažďoch?

Podnetov evidujeme niekoľko, sťažnosti žiadne.

Odpovedá Miroslav Bobák (finančný poradca):

Aké možnosti poistenia majetku v takýchto situáciách ako sú prívalové dažde?

Poistiť je možné rodinné domy, bytové domy, byty aj nehnuteľnosti slúžiace na podnikanie a iné účely a zariadenie domácností je poistením, ktoré by tiež nemalo chýbať, či už ako pripoistenie k poisteniu nehnuteľnosti alebo samostatné poistenie, ak ide o byt, kde je nehnuteľnosť poistená ako celok (činžiak, bytovka). Domácnosť je všetko, čo v nej používame, ako napríklad ošatenie, nábytok, elektronika a pod. Ďalším poistiteľným majetkom sú motorové vozidlá, ktorých sú dnes plné ulice, ale aj záhrady, domáce zvieratá a pod. Základom každého poistenia majetku by mali byť živelné riziká ako napríklad povodeň, záplava, požiar, víchrica, pád stromov, stožiarov, úder blesku a iné. No a potom sú rôzne pripoistenia, ktoré je dnes možné mať v niektorých poisťovniach ako súčasť balíka alebo v iných sa naskladajú podľa predstáv klienta a možných rizík. V rámci prívalových dažďov, ktoré boli nedávno v Hlohovci, bola k nim pridružená ešte aj víchrica v istom úseku, ktorá vyvrátila stromy a dokonca ničila aj strechy. Tak si prejdeme čo bolo príčinou poistných udalostí, ktoré nám klienti hlásili po týchto prívalových dažďoch, následné dôsledky a čo by mali mať v takom prípade poistené, aké riziko. Príčiny: Extrémne prívalové dažde, v istých úsekoch aj víchrica. Dôsledky: vytopené pivnice, zatečené steny v bytoch, spadnuté alebo poškodené strechy, spadnuté stromy, ktoré poškodili majetok, napríklad autá a pod. V týchto prípadoch sa žiada poistiť živelné riziká a pripoistiť si atmosferické zrážky.

Čo môžu občania očakávať, ako im pomôcť pri refundácii škôd na majetku po takomto prírodnom živle?

Pre poisťovne je dôležitá hlavne príčina, nie tak dôsledok a príčina musí byť poistená samozrejme, ak chceme mať istotu plnenia, to je základ, lebo ak nemám nejaké riziko zahrnuté v poistnej zmluve, tak nemôžem očakávať plnenie. Potom je dôležité hlavne správne a včas poistnú udalosť nahlásiť, všetko si nafotiť a snažiť sa zabrániť následným škodám, pokiaľ je to možné. Ideálne je mať svojho finančného, poistného poradcu, ktorý vie ušiť na mieru poistenie tak, aby tam nikdy nič nechýbalo, zároveň bolo cenovo prístupné pre klienta. Niekoho, s kým je možné sa poradiť, následne vie aj pomôcť s nahlásením poistnej udalosti a dosledovať jej likvidáciu.

Ako sa ochrániť – poistiť, na čo sa sústrediť, t.j. odporúčania pre ľudí, ktorí bývajú, alebo majú majetok blízko rieky, v údolí atď.

Na úplne všetko, čo len môže nastať, cena poistenia je aj vďaka veľkej konkurencii poisťovní a možností rôznych zliav dnes už veľmi dostupná. Odporúčam jednu zásadu pre každého. „Poistenie treba uzatvárať, keď ho nepotrebujete, lebo keď ho budete potrebovať, bude už pravdepodobne neskoro“.